Regulamin serwisu i FAQ


Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://www.wishurfing.pl, subdomenach lub w aplikacjach mobilnych (dalej „Serwis” lub „Platforma”). Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.wishsurfing.pl/informacje/regulamin.

Administratorem Serwisu jest Fundacja Dziecięca Fantazja z siedzibą przy ul. gen. L. Kickiego 1, 04-373 Warszawa, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168783, NIP: 951-20-82-106, REGON: 015524993, dalej „Fundacja Dziecięca Fantazja”; w Regulaminie używamy także określeń „my”, „nas”, „nasze” i podobnych.

Serwis i udostępniane w jego ramach usługi są udostępniane użytkownikom czyli wszystkim korzystającym z Serwisu (dalej „Darczyńca”). Oświadczasz, że zapoznałeś się z Regulaminem, rozumiesz, że jesteś związany jego treścią, i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.

USŁUGI

Świadczymy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest Fundacja Dziecięca Fantazja z siedzibą przy ul. gen. L. Kickiego 1, 04-373 Warszawa, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168783, NIP: 951-20-82-106, REGON: 015524993

Do korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki typu cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.

W ramach Serwisu:

 1. umożliwiamy nieodpłatnie dokonywanie wpłat na internetowe zbiórki pieniężne dla Podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja, publikowanie komentarzy, komunikowanie się z organizatorem, otrzymywanie powiadomień dotyczących organizowanych i wspieranych zbiórek;
 2. zapewniamy nieodpłatną obsługę procesu płatności.

Każda wpłata za pomocą platformy wishsuring.pl jest traktowana jako darowizna przekazana dla Fundacji Dziecięca Fantazja, z konkretnym przeznaczeniem - w celu spełnienia marzenia konkretnego Podopiecznego Fantazji, dla którego zorganizowana jest zbiórka, na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie. Marzenie dziecka, na które zbierane są fundusze w serwisie wishsurfing, nie zostanie wystawione w tym samym czasie na żadnej innej platformie crowdfundingowej. Jeżeli darczyńca przekaże środki na spełnienie danego celu, po zakończeniu zbiórki lub gdy w wyznaczonym terminie cel nie został w całości osiągnięty, w uzasadnionych przypadkach Fundacja Dziecięca Fantazja zastrzega sobie prawo do przekazania darowizny na inny cel, ale zgodny z działalnością określoną w statucie Fundacji Dziecięca Fantazja. Po osiągnięciu celu, zbiórka zostaje aktywna przez 24 godziny. Po tym czasie, zostanie zamknięta i przeniesiona do archiwum.

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Darczyńcami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

ORGANIZOWANIE ZBIÓREK

Fundacja Dziecięca Fantazja jest w pełni odpowiedzialna za organizowanie zbiórki i posiada pełną nad nią kontrolę.

Opiekun prawny każdego podopiecznego, dla którego założono zbiórkę, wyraził zgodę na publikowanie wizerunku dziecka, ponieważ uprzednio zgłosił dziecko do pozostania podopiecznym Fundacji Dziecięca Fantazja, co oznacza jednoczesną zgodę rodziców/opiekunów na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka (przed i po realizacji fantazji) w materiałach marketingowych i prasowych Fundacji oraz Sponsorów: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prasie i materiałach drukowanych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.)

Opiekun prawny każdego podopiecznego, dla którego założono zbiórkę potwierdził i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu.

Fundacja Dziecięca Fantazja i opiekun prawny Podopiecznego wyrażają zgodę na przesyłanie korespondencji (w tym wymaganych oświadczeń) drogą elektroniczną.

Kwota zbiórki na platformie Wishsurfing.pl pokazuje całkowity koszt spełnienia marzenia dziecka, zawierający:

 • rynkowy koszt przedmiotu – prezent zapakowany i dostarczony do miejsca zamieszkania dziecka czy szpitala lub detaliczny koszt związany ze zorganizowaniem spełnienia marzenia niematerialnego;
 • koszt dodatkowych upominków;
 • koszt przesyłki kurierskiej;
 • spersonalizowaną kartkę okolicznościową dla dziecka oraz jego rodziny;
 • koszty fundacji związane z organizacją zbiórki i realizacją marzenia.

Ponadto 5%-10% z każdej zbiórki przeznaczone zostanie na działalność statutową Fantazji, m.in. na realizację nagłych, pilnych marzeń terminalnie chorych dzieci.

Fundacja ustala ostateczną wysokość zbiórki. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty zbiórki w trakcie jej trwania, jeśli cena rynkowa przedmiotu będącego marzeniem ulegnie zwiększeniu.

Przed założeniem zbiórki rodzic przekazuje fundacji parametry przedmiotu zbiórki. Po zakończeniu zbiórki, Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zakupić przedmiot zbiórki jak najbardziej zbliżony do ustalonego.

Podczas trwania zbiórki zmiana marzenia może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach i w uzgodnieniu z Fundacją. Po zakończeniu zbiórki marzenie podopiecznego nie może być zmienione na przedmiot o wyższej wartości.

Rodzic podopiecznego może wskazać miejsce zakupu przedmiotu tylko w uzasadnionych przypadkach.

Fundacja jest związana umowami z dostawcami.

OPŁATY

Wpłaty stanowią darowizny, są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminu operatora płatności Regulamin PayU, z którego usług korzysta darczyńca podczas dokonywania wpłaty.

Za księgowanie wpłat odpowiadają banki i inni zewnętrzni operatorzy płatności. Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że nie mamy wpływu na prawidłowość oraz moment zaksięgowania wpłaty. W zależności od wybranego kanału płatności czas księgowania może wynieść od kilku sekund do kilku dni roboczych. Nie mamy wpływu i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty, jakie mogą powstać w przypadku niektórych wpłat, w szczególności dodatkowe koszty przewalutowania w przypadku rachunków prowadzonych w walucie obcej lub dodatkowe opłaty pobierane przez bank Darczyńcy.

Kwota wpłaty przeznaczona na zbiórkę może być widoczna publicznie, jednak zawsze można wybrać opcję wpłaty anonimowej. W tym celu nie powinno się wypełniać pola “imię i nazwisko” podczas procesu dokonywania wpłaty. W innym przypadku imię i nazwisko będzie widoczne. Po dokonaniu wpłaty można także zostawić komentarz na stronie zbiórki. Komentarze mogą być usuwane bez zgody Darczyńcy.

Wishsurfing.pl nie jest organizatorem zbiórek. Serwis jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym Fundacji Dziecięca Fantazja organizowanie zbiórek i publikowanie ich w Serwisie, a innym Użytkownikom – dokonywanie wpłat na zbiórki. Działalność wishsurfing.pl polega na administrowaniu i stałym rozwijaniu Serwisu. Wishsurfing.pl umożliwia przekazanie wsparcia na rzecz organizatora danej zbiórki czyli Fundacji Dziecięca Fantazja, ale nie jest stroną umowy darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy organizatorem zbiórki, a wpłacającym. Taką stroną jest Fundacja Dziecięca Fantazja. Darowiznę można odliczyć od dochodu, a Fundacja Dziecięca Fantazja jest uprawniona do wystawienia umowy darowizny. Ponadto wpłacający ma możliwość rozliczenia się z fundacją w innej formie. W takim wypadku prosimy o kontakt z biurem.

Wishsurfing.pl nie zawiera dodatkowych opłat po stronie darczyńcy:

Fundacja Dziecięca Fantazja za pośrednictwem platformy wishsurfing.pl ocenia, ma wpływ oraz kontrolę nad sposobem wydawania pieniędzy przekazanych przez darczyńców. Pełna odpowiedzialność za zgodne z prawem dysponowanie środkami zebranymi w Serwisie spoczywa na Fundacji Dziecięca Fantazja.

Fundacja Dziecięca Fantazja nie gwarantuje, że za pomocą platformy wishsurfing.pl zostanie zebrana pełna kwota oczekiwana w zbiórce ani, że w ogóle zostaną dokonane jakiekolwiek wpłaty.

JAK ZAŁOŻYĆ ZBIÓRKĘ?

W celu założenia zbiórki, dziecko należy zgłosić do Fundacji Dziecięca Fantazja, w celu weryfikacji i akceptacji. Informacje jak zgłosić dziecko i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://f-df.pl/zglos-dziecko.

Fundacja Dziecięca Fantazja spełnia marzenia dzieci, które w momencie zgłoszenia do Fundacji nie miały ukończone 19 lat. Podopiecznymi Fundacji Dziecięca Fantazja mogą być dzieci zmagające się z chorobami zagrażającymi życiu, nieuleczalnymi, wadami wrodzonymi i genetycznymi, chorobami przewlekłymi oraz niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. W przypadku zbiórek związanych z rehabilitacją do programu przyjmujemy młodzież do 24 roku życia.

PRAWA DO NASZYCH TREŚCI

Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów stanowią przedmiot naszych praw i podlegają ochronie. Przykładami chronionych treści są logo, treści tekstowe, graficzne, layout, kod źródłowy strony. Wykorzystywanie takich treści w jakikolwiek sposób bez uzyskania naszej zgody jest zabronione. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2020 r.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.


FAQ - Informacje dla rodziców


 1. Należy skontaktować się z Fundacją Dziecięca Fantazja i wyrazić taką chęć. Podczas rozmowy telefonicznej zostaną ustalone szczegóły dotyczące marzenia. Konieczne jest również przesłanie aktualnego zdjęcia dziecka w POZIOMIE. Wskazane jest także przesłanie przykładowego linku lub wytycznych dotyczących prezentu PRZED założeniem zbiórki i ustaleniem kwoty

 2. Zdjęcie dziecka powinno być aktualne, zrobione przy dobrym oświetleniu, w poziomie (szczegóły otrzymają Państwo w e-mailu po rozmowie z pracownikiem Fundacji).
  Uwaga! Przesłanie zdjęcia spełniającego opisane kryteria jest NIEZBĘDNYM warunkiem założenia zbiórki.

 3. Zbiórka może zostać założona tylko dla Podopiecznego Fundacji Dziecięca Fantazja. Dlatego przed umieszczeniem marzenia na platformie wishsurfing.pl, konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Fundacji na stronie fundacji www.f-df.pl

 4. Zbiórka może dotyczyć zarówno marzenia materialnego (np. sprzęt elektroniczny, zabawki, huśtawki, itd.), wyjazdowego (np. wycieczka nad morze) oraz kursów, a także sprzętu rehabilitacyjnego. Ważne, żeby możliwe było oszacowanie kosztu marzenia oraz żeby była to fantazja lub potrzeba dziecka.
  Nie zakładamy zbiórek na zakup zwierząt.

 5. Co do zasady koszt marzenia nie powinien przekraczać 6500 zł, jednak każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. Ograniczenie kwoty nie dotyczy kategorii "Rehabilitacja"

 6. Kwota zbiórki na platformie wishsurfing.pl pokazuje całkowity koszt spełnienia marzenia dziecka, zawierający:
  • rynkowy koszt przedmiotu – prezent zapakowany i dostarczony do miejsca zamieszkania dziecka czy szpitala lub detaliczny koszt związany ze zorganizowaniem spełnienia marzenia niematerialnego;
  • koszt dodatkowych upominków;
  • koszt przesyłki kurierskiej;
  • spersonalizowaną kartkę okolicznościową dla dziecka oraz jego rodziny;
  • koszty fundacji związane z organizacją zbiórki i realizacją marzenia.
  Ponadto 5%-10% z każdej zbiórki przeznaczone zostanie na działalność statutową Fantazji, m.in. na realizację nagłych, pilnych marzeń terminalnie chorych dzieci. Fundacja ustala ostateczną wysokość zbiórki.

 7. Bardzo ważne jest, żeby jak najwięcej osób usłyszało o zbiórce. Fundacja Dziecięca Fantazja ze swojej strony promuje platformę wishsurfing, jednak zachęcamy do dzielenia się linkiem do zbiórki Państwa dziecka z jak największą liczbą osób (poprzez media społecznościowe ze szczególnym uwzględnieniem Facebooka, strony internetowe, e-maile), ponieważ w ten sposób zwiększa się szansa na szybką realizację danego marzenia.

 8. Zbiórki są aktywne do momentu zebrania ustalonej kwoty.

 9. Jeśli w trakcie trwania zbiórki marzenie zostanie zrealizowane w inny sposób lub stanie się nieaktualne, prosimy o jak najszybszy kontakt z Fundacją w celu ustalenia nowego marzenia.

 10. Po zakończeniu zbiórki i publikacji rezultatu, możliwe jest uruchomienie zbiórki na kolejne marzenie dziecka. Przesłanie odpowiedniego zdjęcia po zakończeniu zbiórki i spełnieniu marzenia jest niezbędnym warunkiem do założenia kolejnej zbiórki.

 11. Po zebraniu założonej kwoty i zakończeniu zbiórki pracownik Fundacji Dziecięca Fantazja skontaktuje się z Państwem telefonicznie. Podczas rozmowy zostaną ustalone szczegóły dotyczące realizacji marzenia. Staramy się, aby wymarzony prezent spełniał możliwie najwięcej wytycznych podanych przez rodziców przed założeniem zbiórki. Ostateczna decyzja o wyborze prezentu należy do Fundacji.

 12. Nadwyżka zostanie przeznaczona na działalność statutową Fantazji, m.in. na realizację nagłych, pilnych marzeń terminalnie chorych dzieci.

 13. Zgodnie ze statutem, nie przekazujemy zebranych pieniędzy. Fundacja kupuje prezent i wysyła go dziecku. W uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość bezpośredniego zamówienia specjalistycznego sprzętu przez opiekuna prawnego do wysokości uzgodnionej kwoty. Wówczas następuje zwrot kosztów na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

 14. Dokładamy wszelkich starań, żeby marzenie zostało zrealizowane jak najszybciej po zakończeniu zbiórki. Jednak czas realizacji zależy m.in. od dostępności danego produktu, czasu wysyłki ze sklepu do Fundacji i wielu innych czynników, na które nie mamy wpływu. Średnio marzenia są realizowane w czasie ok. 2-8 tygodni po zakończeniu zbiórki. W wyjątkowych sytuacjach związanych z czynnikami losowymi czas ten może ulec wydłużeniu.

 15. Po realizacji marzenia i otrzymaniu przesyłki, prosimy o przesłanie e-maila ze zdjęciami dziecka w POZIOMIE na adres:
  fundacja.dziecieca.fantazja@gmail.com

 16. Zdjęcia powinny przedstawiać dziecko z przesłanymi prezentami (głównym, będącym marzeniem dziecka oraz dodatkowymi niespodziankami). Ważne, żeby były wyraźne oraz zrobione w poziomie. Przesłanie odpowiedniego zdjęcia po spełnieniu marzenia jest niezbędnym warunkiem do założenia kolejnej zbiórki.

Adoptuj Marzenie – najważniejsze informacje

  1. Kategoria Adoptuj Marzenie jest częścią serwisu wishsurfing.pl służącego spełnianiu marzeń Podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja.
  2. Każde marzenie zgłoszone do Fundacji Dziecięca Fantazja jest umieszczane na platformie wishsurfing.pl jako ogólnodostępna zbiórka lub marzenie w kategorii “Adoptuj Marzenie”.
  3. W opisie marzenia zamieszczonego na platformie wishsurfing.pl w kategorii Adoptuj Marzenie niektóre dane (np. nazwisko, miejscowość) mogą zostać ukryte. Zdjęcie zamieszczone przy marzeniu może, ale nie musi pokazywać twarzy dziecka. Może przedstawiać np. profil, dłonie lub plecy.
  4. Platforma “Adoptuj Marzenie” jest przeznaczone dla firm oraz sponsorów, którzy chcieliby spełnić marzenie dziecka będącego Podopiecznym Fundacji.
  5. Żeby móc przeglądać marzenia na platformie “Adoptuj Marzenie”, konieczne jest wpisanie klucza dostępu, który partnerzy oraz potencjalni sponsorzy uzyskują po rejestracji swojej firmy w programie.
  6. Po spełnieniu marzenia dziecka, którego marzenie jest widoczne tylko w kategorii Adoptuj Marzenie, ukazuje się ono na stronie wishsurfing.pl w 
kategorii “Zakończone” czyli w archiwum spełnionych marzeń. Na zdjęciu z otrzymania wymarzonych prezentów twarz dziecka nie musi być widoczna.