Informacje na temat RODO

Fundacja Dziecięca Fantazja jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest spełnianie marzeń dzieci chorych na choroby nieuleczalne, przewlekłe i zagrażające życiu.

Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych Podopiecznych, ich rodziców, darczyńców, pracowników, wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszej misji.

Chcemy zapoznać Cię z przepisami, które aktualnie obowiązują, tak aby dać Ci pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy z Fundacją.

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym Fundacja Dziecięca Fantazja realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dziecięca Fantazja z siedzibą w Warszawie, ul. gen. L. Kickiego 1, 04-373 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168783, NIP: 951-20-82-106, REGON: 015524993.

Jakie dane przetwarzamy?

 1. Jeśli jesteś osobą zgłaszającą chore dziecko do Fundacji Dziecięca Fantazja, przetwarzamy dane osobowe Twoje i zgłoszonego dziecka, które podałeś wypełniając formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.f-df.pl. Przy czym danymi osobowymi są wyłącznie te dane, które dotyczą osób fizycznych i które umożliwiają ich identyfikację, np. imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres email, jednostka chorobowa dziecka, zdjęcie.

 2. Jeżeli otrzymujesz od nas informacje o naszej działalności, prośby o wsparcie, oferty zakupowe, tj. maile, które co jakiś czas trafiają na Twoją skrzynkę lub listy trafiające za pośrednictwem tradycyjnej poczty, z prośbą o wsparcie na rzecz potrzebujących dzieci, przetwarzamy twój adres email i/lub adres pocztowy.

 3. Jeżeli dokonałeś darowizny poprzez wpłatę na rachunek bankowy Fundacji Dziecięca Fantazja (prowadzony przez BPS S.A.), wówczas przetwarzamy Twoje dane, takie jak: numer Twojego konta, Twoje imię i nazwisko oraz Twój adres, konieczne, m.in. do zidentyfikowania Twojej wpłaty oraz wystawienia zaświadczenia.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Dane dziecka, w tym otrzymane zdjęcia, oraz osoby zgłaszającej przetwarzamy w celu spełnienia marzeń chorego dziecka, które zgłaszając się do Fundacji Dziecięca Fantazja, staje się jej Podopiecznym. Dane osobowe są niezbędne do kontaktowania się z rodzicami w celu zebrania informacji niezbędnych do pozyskiwania darczyńców w celu realizacji marzeń Podopiecznego. Zdjęcia Podopiecznego wykonane podczas realizacji marzenia, wykorzystywane są do podziękowań dla sponsorów oraz do promocji charytatywnej działalności Fundacji. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi, więc w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 2. Dane przetwarzamy przede wszystkim w celu zawarcia umowy z darczyńcą i jej wykonania. Bez przetwarzania danych nie moglibyśmy otrzymać darowizny, ani przeznaczyć jej na realizację marzeń naszych Podopiecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi, więc w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  Może się też zdarzyć, że skorzystamy z prawa do przetwarzania Twoich danych w celu poinformowania Cię o organizowanych przez Fundację imprez, zbiórkach pieniędzy, czy ich wyniku. Takie przetwarzanie danych służy realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Możemy więc, co jakiś czas, przesyłać informacje o naszej działalności w tym o naszych nowych narzędziach wspomagających dobroczynność, wysyłając email lub list pocztą tradycyjną.  Dla takich działań podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Przy czym nie będziemy przesyłać informacji na Twój adres email oraz pocztowy, jeżeli nie wyraziłeś na to zgody.

  Jeżeli nie chcesz wiedzieć co się u nas dzieje, jakie aktualnie marzenia chcemy zrealizować, nie interesują Cię efekty naszych działań, poinformuj nas o tym. Natychmiast przestaniemy dane w tym celu przetwarzać.

  Twoje dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, po wykonaniu albo rozwiązaniu umowy, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.

Nikomu nie udostępniamy Twoich danych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania umowy (realizacji marzeń naszych podopiecznych).

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas e-mail albo wyślij żądanie pocztą.

 1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania

  Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

 2. Prawo do sprostowania

  Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

 3. Prawo do bycia zapomnianym

  Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:

  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,

  b) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,

  c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),

  d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,

  e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej

  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie, która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.

  Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

  a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

  b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

  c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  d) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu

 5. Prawo do przenoszenia danych

  Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

 6. Prawo do sprzeciwu

  Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

 7. Prawo do skargi

  Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

- przesyłając email na adres: rodo@f-df.pl,

albo

-pisemnie, pocztą na adres biura: ul. Tytoniowa 22, 04-228 Warszawa z dopiskiem “RODO”.

Niniejszy dokument jest dostępny w pliku PDF: pobierz.